Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ประกาศ

หัวเรื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง มาตรการการใข้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง หลักเกณฑ์ มาจการ และแนวทางปฏิบัติเกียวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต ปละประพฤติมชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องนโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปลอดบุหรี่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส. 3 ประจำปี 2565
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ช่วงก่อนเวลาทำงานหรือช่วงพักเที่ยง และวันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ประกาศสำเนางบแสดงผลการดำเนินงานประจำรายไตรมาสที่ 4
ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ.ป่าโมง ม.10
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่ 4/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่6/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่ 5/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่ 3/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่ 2/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงเรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามมติอนุมัติโอนครั้งที่ 1/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ณ จุด บริการ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปฏิบัติราชการแทน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนร้องทุกข์
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปีงบประมาณ พ.ศ 2563
มาตรการการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542
ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การอนุมัติใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
มาตรการการใช้ดุลพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
การใช้แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566
ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตฯ พ.ศ.2562
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2563
มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เจตจำนงค์ทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตฯจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เจตนารมณ์ป้องกัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อบต.ป่าโมง
การประเมินตนเองในการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้าร่วมการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2564
รายงานผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 2564
การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ช่องทางการับเรื่องร้องเรียน)
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง 2564 รอบ 6 เดือนแรก
การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2564
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ระหว่างตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
ประกาศ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564
ประกาศ การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2563
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง การประเมินตนเองในการจัดการบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2562
สรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก (อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น)