Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 »การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2566
 »การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบพ.ศ. 2566
    » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2566-2570)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1  ตุลาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566) 
    » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 1ปี  ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)   
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง (พ.ศ. 2566-2570)
   » รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1          ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
» แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564) ขยายกรอบระยะเวลาใช้ถึง 30 กันยายน 2565