Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

แผนป้องกันฯ การทุจริต อบต.

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 2564) ขยายกรอบระยะเวลาใช้ถึง 30 กันยายน 2565
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2563-30กันยายน2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต อบต.ป่าโมง