Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ผู้นำหมู่บ้านในเขตตำบลป่าโมง  ทั้งหมด  จำนวน  10 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน       ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

1 บ้านป่าโมงใหญ่ นายบุญส่ง พัตรา ผู้ใหญ่บ้าน
    นายบุญถิน ตาสี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
    นายจำรัส รัตนกุล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านป่าโมงใหญ่ นายสมบูรณ์ อำพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน
    นายศักดิ์ศรี ทองชิต ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายสมหมาย ดำพะธิก ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
3 บ้านป่าโมงน้อย นายจงเสน่ห์ การกล้า ผู้ใหญ่บ้าน
    นายสุพันธ์ ทองพอก ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นางแดง ยิ่งวงค์ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
4 บ้านป่าหวาย นายประสาน ส่งเสริม ผู้ใหญ่บ้าน
    นายประสงค์ สีแสง ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายสุริยันต์ บรรฑิต ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
5 บ้านคำกลาง นายถนอม วงศ์มาลี ผู้ใหญ่บ้าน
    นายนิด นามณี ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายสำราญ ทาระบุตร ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
6 บ้านโนนค้อ นายถวิล ดวงราช ผู่้ใหญ่บ้าน
    นายสำลี ผงธุลี ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายมงคล นามวงษา ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
7 บ้านหนองย่ำเต่า นายทองอินทร์ ศรีดาเรือง ผู้ใหญ่บ้าน
    นายวันทอง จันทร์สาขะ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นางวัลลี บุญเพ็ง ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
8 บ้านดอนพยอม นายสวาท คำสอน ผู้ใหญ่บ้าน
    นายนิคม คำสอน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นางคำพู คำสอน ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
9 บ้านหนองผอุง นายเส็ง แสงงาม ผู้ใหญ่บ้าน
    นายมงคล วรรณประภา ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายสมคิด สังสงหา ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
10 บ้านป่าโมงใหญ่ นายวินัย พันธ์คำ กำนัน
    นายพรม พาประจง ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายประเสริฐ ท่าหาญ ผู้ช่วยใหญ่บ้าน
    นายวิเชียร สวัสดิวร สารวัตรกำนัน
    นายประเสริฐ สาธุจรัญ สารวัตรกำนัน
    นางสาวจิรายุ โฉมงาม แพทย์ประจำตำบล

 

ด้