Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณของเจ้าพนักงานธุรการ
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของเจ้าพนักงานธุรการ
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักปลัด
คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ป้องกัน
คู่มือการปฏิบัติงานของนักพัฒนาชุมชน
คู่มือเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองคลังเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองช่าง
คู่มือมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน