Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 
       
    นางสาคร  จันทร์เขียว    
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง    
            โทร : 0633985453    
     

 

 
  นายแก้ว  ยิ่งวงค์ นางสาวพิศมัย  ทาระบุตร นายสุเทพ ประเสริฐศรี  
   รองนายก อบต.ป่าโมง  รองนายก อบต.ป่าโมง เลขานุการนายก อบต.  
          โทร : 0879618231          โทร : 0951820484          โทร : 0868681988