Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   
  นางสาวอภิญญานุช  บัวกิ่ง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษา  
   
  นางสาวนภัสสร  ส่งเสริม  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ๋   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง
     
-ว่าง-   -ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก   ครูผู้ดูแลเด็ก
   
นางสาวขนิษฐา  ธุรี   นางกาญจนา  ยลวิลาศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
     
นางสาวกรรณิการ์  ทิมาใจ   นางสาวกันยา  วงทองนิล
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
   
นางสาวศรัญญา  แฝงเดช    
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)