Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  ดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานการเงินประจำปี 2566 ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2564-31 มี.ค.2565) 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.2563-31 มี.ค.2564) 
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 4
รายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่3
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 2
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1