Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ประจำปี 2566

 〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
  » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1

ประจำปี 2565
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2

   
» รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยวิสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

   
» รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1

   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงสมัยวิสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1
   » รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งแรก พ.ศ.2565 
 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่1
   » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ.2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2566)

   » ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565         
〉 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565 

ประจำปี 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1         
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1         
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1        
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2565)

ประจำปี 2563
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ.2563 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

ประจำปี 2562
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2562 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2563)