Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานการประชุมสภา

2563
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ.2563 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

2562
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2562 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2563)