Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

รายงานการประชุมสภา

2565
 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565         
 เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่1

2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1         
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1         
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1        
เชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2564 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ.2565)

2563
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563

 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ.2563 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2564) 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง สมัยสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563

2562
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ป่าโมง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1
 การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปี พ.ศ. 2562 และวัเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไป (พ.ศ. 2563)