Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  1  ใน  19  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของอำเภอเดชอุดม  มี 1 เทศบาลเมือง   4 เทศบาลตำบล  14 องค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอเดชอุดม  ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและมีผลบังคับใช้  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  และที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงตั้งอยู่ที่  บ้านป่าหวาย  หมู่ที่  4

ลักษณะที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  มีเนื้อที่ทั้งหมด  55  ตารางกิโลเมตร  หรือ 34,375  ไร่  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ   12    กิโลเมตร  และศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีทางทิศเหนือประมาณ  35  กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  710  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  655  กิโลเมตร  โดยมีเนื้อที่แยกเป็นหมู่บ้านดังนี้

หมูที่ บ้าน   เนื้อที่ หน่วย
หมู่ที่ 1 บ้านป่าโมงใหญ่ จำนวน 1,998 ไร่
หมู่ที่ 2 บ้านป่าโมงใหญ่ จำนวน 3,300 ไร่
หมู่ที่ 3 บ้านป่าโมงน้อย จำนวน 7,597 ไร่
หมู่ที่ 4 บ้านป่าหวาย จำนวน 6,330 ไร่
หมู่ที่ 5 บ้านคำกลาง จำนวน 4,854 ไร่
หมู่ที่ 6 บ้านโนนค้อ จำนวน 1,833 ไร่
หมู่ที่ 7 บ้านหนองย่ำเต่า จำนวน 1,998 ไร่
หมู่ที่ 8 บ้านดอนพยอม จำนวน 2,074 ไร่
หมู่ที่ 9 บ้านหนองผอุง จำนวน 1,898 ไร่
หมู่ที่ 10 บ้านป่าโมงใหญ่ จำนวน 1,998 ไร่

ที่ตั้ง

อาณาเขต

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (อปท.)  ต่างๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจริญ อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ

ลักษณะภูมิประเทศ

        ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  เป็นที่ราบสูงและอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง

ลักษณะภูมิอากาศ

        ลักษณะภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  เป็นลักษณะร้อนแห้งแล้ง โดยแบ่งฤดูออก 3  ฤดูดังนี้

ฤดูฝน ในช่วงเดือนมิถุนายน- ตุลาคม
ฤดูหนาว ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ในช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม

โครงสร้างพื้นฐาน

     4.1)  การคมนาคมขนส่ง

         1)  ทางรถยนต์ การคมนาคมขนส่งทางรถยนต์สามารถใช้เส้นทางโดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  24   ถนนอุบล-เดชอุดม  ทางหลวงจังหวัด และถนนท้องถิ่นเป็นเส้นทางติดต่อ  มีรถยนต์โดยสารประจำทางของบริษัทขนส่งจำกัด และบริษัทเอกชนอีกหลายบริษัทให้บริการ โดยมีระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตำบลป่าโมง  ระยะทางประมาณ 655  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดชอุดมประมาณ 12 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟ  710  กิโลเมตร

ด้านสังคมการเมืองการปกครอง

การศึกษา

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  มีสถานศึกษา/แหล่งที่ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน  ในเขตพื้นที่  จำนวน  3  แห่ง และในสังกัดอีก   2  แห่ง    ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าโมงใหญ่ ตั้งอยู่ หมู่ที่  1  (ในสังกัด)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผอุง ตั้งอยู่ หมู่ที่  9  (ในสังกัด)
3. โรงเรียนบ้านป่าโมง ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
4. โรงเรียนบ้านป่าหวาย ตั้งอยู่ หมู่ที่  4  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษา  (ป.1 – ป.6)
5. โรงเรียนบ้านโนนค้อ ตั้งอยู่ หมู่ที่  5  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

การสาธารณสุข

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพภายในตำบล  จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าโมง ตั้งอยู่บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่  2  จำนวน  1  แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำกลาง ตั้งอยู่บ้านคำกลาง หมู่ที่  5   จำนวน  1  แห่ง

เขตการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  มีจำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน  จำนวน  10 หมู่บ้าน  ดังนี้

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อ สกุล ตำแหน่ง
1 บ้านป่าโมงใหญ่ นายบุญส่ง พัตรา ผู้ใหญ่บ้าน
2 บ้านป่าโมงใหญ่ นายสมบูรณ์ อำพันธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน
3 บ้านป่าโมงน้อย นายจงเสน่ห์ การกล้า ผู้ใหญ่บ้าน
4 บ้านป่าหวาย นายประสาน ส่งเสริม ผู้ใหญ่บ้าน
5 บ้านคำกลาง นายถนอม วงศ์มาลี ผู้ใหญ่บ้าน
6 บ้านโนนค้อ นายถวิล ดวงราช ผู้ใหญ่บ้าน
7 บ้านหนองย่ำเต่า นายทองอินทร์ ศรีดาเรือง ผู้ใหญ่บ้าน
8 บ้านดอนพยอม นายสวาท คำสอน ผู้ใหญ่บ้าน
9 บ้านหนองผอุง นายเส็ง แสงงาม ผู้ใหญ่บ้าน
10 บ้านป่าโมงใหญ่ นายวินัย พันธ์คำ กำนัน

 

ด้านเศรษฐกิจ

หน่วยงานธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
ธนาคาร - แห่ง
โรงแรม - แห่ง
ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 9 แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม - แห่ง
โรงสี 22 แห่ง
ร้านค้า 20 แห่ง
ครัวเรือนที่ประกอบอุตสาหกรรม - แห่ง
ร้านรับซ่อมยานยนต์ 7 แห่ง
ร้านรับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง

อาชีพ

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  ประกอบอาชีพหลายอาชีพ  เช่น  รับราชการ  รับจ้างทั่วไป  ทำการเกษตร  ทำนา  ค้าขาย  ฯลฯ

อาชีพเกษตรกรรม 90 เปอร์เซ็นต์
อาชีพรับจ้าง 9 เปอร์เซ็นต์
อาชีพค้าขายและรับราชการ 1 เปอร์เซ็นต์

ด้านกลุ่มอาชีพ

        องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  ภายในตำบลและมีกลุ่มอาชีพในแต่ละหมู่บ้านดังนี้

หมู่ที่ 1 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านออมทรัพย์บ้านป่าโมง สมาชิกกลุ่ม 35 คน
หมู่ที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  พัฒนาสตรี  ตำบลป่าโมง สมาชิกกลุ่ม 15 คน
หมู่ที่ 3 กลุ่มอาชีพทอเสื่อ-ทอกก สมาชิกกลุ่ม 14 คน
หมู่ที่ 4 กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงปลา สมาชิกกลุ่ม 36 คน
หมู่ที่ 5 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคกระบือพันธ์ดี สมาชิกกลุ่ม 15 คน
หมู่ที่ 6 กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ร้านค้าชุมชน สมาชิกกลุ่ม 26 คน
หมู่ที่ 7 กลุ่มอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงโค สมาชิกกลุ่ม 45 คน
หมู่ที่ 8 กลุ่มอาชีพส่งเสริมอาชีพผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ สมาชิกกลุ่ม 12 คน
หมู่ที่ 9 กลุ่มอาชีพเลี้ยงโคพันธ์พื้นเมือง สมาชิกกลุ่ม 11 คน
หมู่ที่ 10 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านแปรรูปอาหาร สมาชิกกลุ่ม 26 คน