Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวเรื่อง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 - มีนาคม 2567)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค.66 - ธ.ค.66)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.66 - ก.ย.66)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.66 - มิ.ย.66)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ. 162-001 บ้านป่าโมง - คำกลาง หมู่ที่ 3-5
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.66 - มี.ค.66)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (เสริมผิวจราจร) บ้านป่าโมงใหญ่ หมู่ที่ 2 (ซอยสุขสามัคคี) ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 - ธันวาคม 2565)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.65-ก.ย.65)
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.65 - มิ.ย.65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค.65-มี.ค.65)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อบ.ถ.162-001 บ้านป่าโมง - คำกลาง หมู่ที่ 3 - 5 ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ประกาศ อบต.ป่าโมง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค.64-ก.ย.64)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564
ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564
ประกาศองค์กรบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.64-มิ.ย.64)
ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค.2563-ก.ย.2563)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่2 (ม.ค.-31 มี.ค.64)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2563
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (2)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผด.2)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง ม.10 (ซอยอุดมสุข)
เปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบรปะมาณ พ.ศ.2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ต.ป่าโมง (ซอยอุดมสุข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านป่าโมง หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง (ซอยอุดมสุข) ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562
ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2563
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศ อบต.ป่าโมง เรื่อง สรุปการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563