Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

คลังความรู้ (km)

 

 

 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   ระบบแท่งท้องถิ่น
   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
    เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
   ∝คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยากบาล สปสช. 2559
   ∝การตรวจสอบพัสดุประจำปี
   หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
    หลักธรรมาภิบาล
   ∝หลักการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ∝พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ∝พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   ∝ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
   ∝การพิมพ์หนังสือราชการ 2563
   ∝คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้าน
   ∝พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   ∝บำเหน็จบำนาญ
   ∝พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
   "ลา"อย่างไรให้ถูกต้อง
             "ลา" รักษา Covid-19
   หลักเศรษฐกิจพอเพียง
   ประกันสังคมน่ารู้
   ∝วินัย การรักษาวินัย
   ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย
   ∝คำถามเกี่ยวกับภาษี