Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

 

   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
   ระบบแท่งท้องถิ่น
   การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
    เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง
   ∝คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยากบาล สปสช. 2559
   ∝การตรวจสอบพัสดุประจำปี
   หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
    หลักธรรมาภิบาล
   ∝หลักการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ∝พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   ∝พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   ∝ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ
   ∝การพิมพ์หนังสือราชการ 2563
   ∝คู่มือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าเช่าบ้าน
   ∝พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
   ∝บำเหน็จบำนาญ
   ∝พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
   "ลา"อย่างไรให้ถูกต้อง
             "ลา" รักษา Covid-19
   หลักเศรษฐกิจพอเพียง
   ประกันสังคมน่ารู้
   ∝วินัย การรักษาวินัย
   ขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัย
   ∝คำถามเกี่ยวกับภาษี