Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x


ปี พ.ศ. 2566
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1ตุลาคม 2565-30 กันยายน 2566)
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1ตุลาคม 2565-31มีนาคม 2566)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (1 ตุลาคม 2565-31 มีนาคม 2566)
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำประงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2565

รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1ตุลาคม 2564-31มีนาคม 2565)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)

ปี พ.ศ. 2564

หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม 2564)
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รายงานสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1ตุลาคม 2563-31มีนาคม 2564)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564)
หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563