Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปฏิบัติราชการแทน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่องการมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปฏิบัติราชการแทน