Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บริหารท้องถิ่น 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น (ต้น-สูง)  
อำนวยการท้องถิ่น 2101 นักบริหารงานทั่วไป (ต้น-สูง) 2106 นักบริหารงานประปา (ต้น-สูง) 
  2102 นักบริหารงานการคลัง (ต้น-สูง)  2107 นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง)
  2103 นักบริหารงานช่าง (ต้น-สูง) 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล (ต้น-สูง)
  2104 นักบริหารงานสาธารณสุข (ต้น-สูง)             2109 นักบริหารงานการเกษตร (ต้น-สูง) 
  2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (ต้น-สูง)  
วิชาการ 3101 นักจัดการงานทั่วไป (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3102 นักทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3611 นักรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3612 เภสัชกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3613 ทันตแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3105 นิติกร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3614 นายสัตว์แพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3615 นายแพทย์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3201 นักวิชาการเงินและบัญชี (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3701 วิศวกรรมโยธา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  3702 สถาปนิก (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3204 นักวิชาการพัสดุ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  3703 นักผังเมือง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3704 วิศวกรรมเครื่องกล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3206 นักวิชาการพาณิชย์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ)  3705 วิศวกรรมไฟฟ้า (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3301 นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3706 วิศวกรรมสุขาภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3707 นักจัดการงานช่าง (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 
  3303 นักวิเทศสัมพัธ์ (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3801 นักพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3401 นักวิชการเกษตร (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3802 นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3402 นักวิชาการประมง (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3803 นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   3804 บรรณารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3501 นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม (ปฏิบัติการ-เชียวชาญ) 
  3601 นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3806 นักสันทนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3602 พยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3807 นักพัฒนาการกีฬา (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3603 นักกายภาพบำบัด (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 3808 กัณฑารักษ์ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3604 นักอาชัวปาบัด (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3809 นักจัดการงานเทศกิจ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3605 แพทย์แผนไทย (ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 
  3606 นักวิชาการสุขภิบาล (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)  
  3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)   
  3608 โภชนาการ (ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ)    
 ทั่วไป 4101 เจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  4701 นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4102 เจ้าพนักงานทะเบียน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4702 นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4103 เจ้าพนักงานเวชสถิติ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4703 นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4704 นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4202 เจ้าพนักงานการคลัง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4705 นายช่างฌครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4203 เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4706 นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4707 เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4301 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4708 นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4302 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4709 นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4401 เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4801 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4402 เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4802 เจ้าพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 
  4403 เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4803 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 
  4404 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4804 เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4501 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) 4805 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 
  4601 เจ้าพนักงานสาธรณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4602 พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4603 เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)  
  4604 เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4605 โภชนาการ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4606 เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4607 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบติงาน-ชำนาญงาน)  
  4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)  
  4610 สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)