Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
 

  

นายอัทชัย  นิตยารส
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
   
นางสาวกันยกร อรุณเรือง นางสาวเพียรพิศ พรมศรี นายปฏิวัติ  รุ่งเรือง นางสุพักตร์  เงินอนันต์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักพัฒนาชุมชน เจ้าพนักงานธุรการ
       
   นายทวี มีแววแสง นางพิศมัย  โฮลตัน นางสาวปิยะพร ปัสสา
   พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
  นายไพโรจน์ ทาระบุตร    นางประนัดดา ส่งเสริม
  พนักงานตกแต่งสวน   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

   
  นายกฤติพงษ์  พิมพา     
  พนักงานดับเพลิง    
 

   
  นายสันต์  ตันสุ    
  พนักงานขับรถยนต์