Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2552
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดร่วมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรองการปฏิบัติงานพนักงานครู
ประชาสัมพันธ์ การรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับริการของ อบต.ป่าโมง (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
ประชาสัมพันธ์ รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ ขออนุมัติแจ้งการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต(พ.ศ.2561-2564)ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่1 ตุลาคม 2563-30กันยายน2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2561-2565)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
ประกาศประชาสัมพันธ์ งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.ป่าโมง
งบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือนตุลาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน พฤศจิกายน 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มกราคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน กุมภาพันธ์ 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว เดือน มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ รายงานสถิติการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 มีนาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิพดชอบต่อหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผละประโยชน์ทับซ้อน
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานรายไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประจำไตรมาสที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเดชอุดม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของบริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด ครั้งที่ 2
ประสัมพันธ์ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.(Integrety and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เรื่อง การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับพลาสติกรวมใจลดโลกร้อนด้วยลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ GREEN& CLEAN
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับไฟป่าและหมอกควันหยุดเผา
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R
รายงานผลการสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัตกรรมจากขยะ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566 (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
รายงานการดำเนินงานการเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าโมง
รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม(ตอนล่าง)
การดำเนินการสัมมาชีพดี ตามวิถีป่าโมง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายงานผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานผลการดำเนินโครงการสูงวัย 4.0
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด อบต.ป่าโมง ฯ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือนแรกเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขออนุมัติดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ฯ รอบ 6 เดือนแรก