Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวเรื่อง
งบบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในช่วงพักเที่ยง วันหยุดราชการ วันเสาร์-อาทิตย์ ของพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
รายงานรายไตรมาสกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าโมง ประจำไตรมาสที่ 4
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประกาศงบการเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษ
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเดชอุดม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของบริษัทเหลืองศิริการยาง จำกัด ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับพลาสติกรวมใจลดโลกร้อนด้วยลดใช้พลาสติกและการใช้ถุงผ้า
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับยาและสารเสพติด
ประชาสัมพันธ์บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับสวมหมวกนิรภัย ใส่ใจกฎจราจร
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับรวมใจลดโลกร้อน ด้วยหลักการ GREEN& CLEAN
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับไฟป่าและหมอกควันหยุดเผา
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับคู่มือความรู้วิธีการจัดการขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนองค์การบริหารส่วน ตำบลป่าโมง
ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมขยะอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลกิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปี 2563
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการคัดแยกขยะมูลฝอยด้วยหลัก 3R
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ชุมชนและของเสียอันตราย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ปี 2563
ประชาสัมพันธ์รับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์วัตกรรมจากขยะ
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการอนุรักษ์พลังงาน
รายงานผลการดำเนินการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำห้วยนางตุ้ม(ตอนล่าง)
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (รักป่า รักน้ำ รักษาแผ่นดิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนินการสัมมาชีพดี ตามวิถีป่าโมง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
รายงานผลการดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนป้องกันโรคไข้เลือดออก
รายงานผลการดำเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในชุมชน ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานผลการดำเนินโครงการสูงวัย 4.0
รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพห่างไกลโรคเบาหวานในผู้สูงอายุ
รายงานผลการดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม ปี2563
รายงานผลการดำเนินโครงการใส่ใจสุขภาพ ห่างไกลโรคเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ และหญิงหลังคลอด
รายงานผลการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ
รายงานผลการผระเมินความพึงพอใจของการบริการประชาชนที่มีต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประชาสัมพันธ์ การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน กันยายน 2562
แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.2562 - มี.ค.2562)
แผนการใช้จ่ายเงิน(รวม) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.2561 - ธ.ค.2561)
รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2562 (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562)
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี (1 ต.ค.2561 - 31 มี.ค.2562 งบสถานะการเงิน อบต.ป่าโมง 2562)
สรุปผลการติดตามและประเมินการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ.2553 ปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2557
ประชาสัมพันธ์รายงานแสดงฐานะการเงิน งบทดลอง และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ประชาสัมพันธ์ การกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด ของจังหวัดอุบลราชธานี
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด อบต.ป่าโมง ฯ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563
รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส รอบ 6 เดือนแรก (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564)
รายงานสถิติการให้บริการ อบต.ป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ระหว่าง 1 ต.ค.2563 - 31 มี.ค.2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) รอบ 6 เดือนแรกเรื่องร้องเรียนร้องการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ขออนุมัติดำเนินการมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ พ.ศ.2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ฯ รอบ 6 เดือนแรก
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563
หนังสือรับรองผลสรุปคะแนนการประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563