Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ อบบ.ป่าโมง และ  คู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

♠ คู่มือเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   » รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน/ส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ
   »
รายละเอียดขั้นตอนวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน  
   » โครงสร้างศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง 
   » ประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

♠ คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันกันผลประโยชน์ทับซ้อน