Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงจัดโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี