Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดประชุมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และโครงการขอสนับสนุนงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี