Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม“รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ร่องเหล่า หมู่ที่ 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี