Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงจัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี