Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบล   ป่าโมง ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี