Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ทบทวน ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี