Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี