Company Joomla Template by Cheap Web Host

สืบสานวัฒนธรรม  การทำขนมไทย  วัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเพราะการพัฒนาควรยืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนและสังคม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาว โดยจะต้องดำเนินงานในลักษณะองค์รวม คือ การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงวัฒนธรรม      อันดีงามโดยริเริ่มในระดับท้องถิ่น ซึ่งแนวทางการพัฒนาควรเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น