Company Joomla Template by Cheap Web Host

ป่าหนองใหญ่ การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมป่าชุมชน ดอนปู่ตา  เป็นสถานที่สำคัญของตำบลป่าโมง คนในชุมชนยกให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของตำบลป่าโมง ป่าหนองใหญ่ หรือที่คนในชุมชนมีอีกชื่อเรียกคือ “ดอนปู่ตา” คนในชุมชนนิยมไปกราบไหว้ขอพร ขอขมา  ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่คุ้มครองตำบลป่าโมง  นอกจากนี้ป่าหนองใหญ่ ยังเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ของชุมชน อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์พืชที่หายาก