Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 13-15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการฝึกอบรมการให้ความและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมชุมชนกับการพัฒนาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 ณ เรือนจำชั่วคราวเขาระกำ ตำบลท่าโสม /ณ อบต.เขาสมิง จังหวัดตราด /ศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อำเภอท่าใหม่/ เทศบาลตำบลสนามไชย   อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี