Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 7 มีนาคม  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี