Company Joomla Template by Cheap Web Host

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10 .00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง นางสาคร  จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ดำเนินการติดตั้งถังขยะเปียกขยะอินทรีย์ในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อเป็นต้นแบบและเพื่อฝึกการสร้างนิสัยการแยกขยะเปียกขยะอินทรีย์ เพื่อลดโลกร้อน ซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนพร้อมเป็นการปลูกฝังสร้างจิตสำนึกที่ดีในการทิ้งขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี