Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 10 กุมภาพันธ์  2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี