Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 24 มกราคม 2566 – วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการ อบต. สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาประคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 10 ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จึงได้จัดทำโครงการ อบต.สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมทั้งเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ ข้อ ขัดแย้ง และการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานจากประชาชน เพื่อเป็นข้อมูลและแนวทางในการ ปรับปรุง แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การให้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมงในด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป