Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี