Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี