Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี