Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 9-10กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานกลุ่มสตรีปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่
สีทองฟาร์ม ฟาร์มไส้เดือน,บ้านเม่าหนองโพธิ์,กลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าบ้านวังใหม่