Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการอบรมสร้างความปรองดอง และสมานฉันท์ของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี