Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี