Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี