Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล  ป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี