Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2565) ประจำปี  พ.ศ.2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี