Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดโครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า   ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี