Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 13 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง