Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบล โดยมี นางสาคร จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เป็นประธานการประชุมฯ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี