Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 5 เมษายน 2565 นางสาคร จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เป็นประธานในการเปิดการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการสร้างจิตสำนึกการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลป่าโมง มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีโดยหลักการ (ใช้น้อย ใช้ซ้ำและ นำกลับมาใช้ใหม่) เป็นการสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 อย่างเคร่งครัด