Company Joomla Template by Cheap Web Host

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 นางสาคร  จันทร์เขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ได้รับมอบเกียรติบัตรสตรีดีเด่น สาขาการเมืองการปกครอง ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี