Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าโมง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลป่าโมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี รวมถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีอาชีพอิสระ ด้วยการฝึกทำหม่ำเนื้อและไส้กรอกอีสานไว้บริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมเพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้