Company Joomla Template by Cheap Web Host

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้กับการทำการเกษตรและชีวิตประจำวัน ช่วยลดค่าครองชีพ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากการทำการเกษตรยั่งยืน