Company Joomla Template by Cheap Web Host

 

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเดชอุดม ได้จัดทำโครงการ ส่งเสริมอาชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ( การทำไม้กวาดทางมะพร้าว ) ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง เพื่อ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ประกอบอาชีพอิสระช่วยลดค่าครองชีพจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ และเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะสมกับศักยภาพของประชาชน