Company Joomla Template by Cheap Web Host

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงที่เดินทางกลับภูมิลำเนาได้รับการดูแล และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง ในเสาร์วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564