Company Joomla Template by Cheap Web Host
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 อบต.ป่าโมง  นำโดยนายแก้ว  ยิ่งวงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง  นำเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตคำบลป่าโมง  ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน และประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าโมง